GRACE Scholars is a Georgia nonprofit corporation and tax exempt charity (501-c-3 organization). GRACE has met the requirements for designation as a student scholarship organization (SSO) in Georgia. Because GRACE is an SSO, Georgia taxpayers can contribute to GRACE in exchange for a generous tax benefit created by the Georgia legislature – a 100 percent tax credit.

GRACE was founded by former Archbishop Wilton Gregory of Atlanta and Bishop J. Kevin Boland of Savannah in 2008 to take advantage of the SSO/tax credit legislation. Since then thousands of taxpayers have contributed to GRACE which, in turn, has awarded scholarships to students wishing to attend Georgia Catholic Schools. All students receiving GRACE awards have demonstrated financial need. Bishop Boland was succeeded by Bishop Gregory Hartmayer, OFM Conv., current Archbishop of Atlanta, whose service includes work as a pastor and Catholic school educator.

GRACE Scholars es una organización benéfica sin fines de lucro de Georgia que está exenta de impuestos (organización 501-c-3). GRACE ha cumplido con los requisitos que la designan como una organización de becas estudiantiles (SSO por sus siglas en inglés) en Georgia. Debido a que GRACE es una SSO, los contribuyentes de Georgia pueden apoyar financieramente a GRACE a cambio de un generoso beneficio fiscal creado por la legislatura de Georgia, un crédito fiscal del 100 por ciento.

GRACE fue fundada por el Arzobispo Wilton Gregory de Atlanta y el Obispo J. Kevin Boland de Savannah en 2008 para aprovechar la legislación de SSO/crédito fiscal. Desde entonces, miles de contribuyentes han apoyado financieramente a GRACE que, a su vez, ha otorgado becas a estudiantes que desean asistir a las escuelas católicas de Georgia. Todos los estudiantes que reciben los beneficios de GRACE han demostrado necesidad financiera. El Obispo Boland fue reemplazado por el Obispo Gregory Hartmayer, OFM Conv., cuyas labores incluyen la de párroco y educador de escuelas católicas.

GRACE Scholars là một tổ chức bất vụ lợi và tổ chức thiện nguyện được miễn thuế ở Georgia (tổ chức 501-c-3). GRACE hội đủ các điều kiện để được coi là tổ chức cấp học bổng cho học sinh (SSO) ở Georgia. Vì GRACE là tổ chức SSO, người dân đóng thuế ở Georgia có thể đóng góp cho GRACE để đổi lấy một quyền lợi tuyệt vời về thuế do cơ quan lập pháp Georgia đề ra – chiết khấu thuế 100 phần trăm.

GRACE do Tổng Giám Mục Wilton Gregory của Atlanta và Giám Mục J. Kevin Boland của Savannah sáng lập vào năm 2008 để tận dụng luật SSO/chiết khấu thuế.  Kể từ đó, hàng ngàn người dân đóng thuế đã đóng góp vào tổ chức GRACE, qua đó đã trao các suất học bổng cho những học sinh muốn theo học tại Các Trường Công Giáo ở Georgia.  Tất cả các học sinh được nhận học bổng GRACE đều cần trợ giúp tài chánh.  Giám Mục Boland được kế nhiệm bởi Giáo Mục Gregory Hartmayer, OFM Conv., là người đảm trách chức vụ mục sư và giáo viên trường Công Giáo.

GRACE provides tuition assistance to students with demonstrated financial need who wish to attend Georgia Catholic schools that participate in GRACE. Click here for a list of participating schools.

GRACE proporciona asistencia para las matrículas a los estudiantes que demuestran necesidad económica y que desean asistir a las escuelas católicas de Georgia que participan en GRACE. Una lista de las escuelas participantes se puede encontrar en https://gracescholars.org/parents/participating-schools/

GRACE trợ giúp học phí cho những học sinh thể hiện nhu cầu cần trợ giúp tài chánh và muốn theo học tại các trường Công Giáo ở Georgia có tham gia GRACE. Quý vị có thể tìm danh sách các trường tham gia tại https://gracescholars.org/parents/participating-schools/

Yes. As long as the other school has signed up to participate with an approved Student Scholarship Organization (SSO), you can designate a portion of your donation for that school. GRACE transfers those funds to the SSO affiliated with that school and notifies the SSO partner of the donor information. On the pre-registration form online, select other and type in the name of the school. On a paper form, write-in the name of the non-GRACE school.

Sí. Siempre y cuando la otra escuela se haya inscrito para participar con una Organización de Becas Estudiantiles (SSO por sus siglas en inglés) aprobada, usted puede designar una parte de su donación para esa escuela. GRACE transfiere esos fondos a la SSO afiliada a esa escuela y la notifica de la información del donante. En el formulario de preinscripción digital, seleccione “Otro” y escriba el nombre de la escuela. Si está llenando un formulario en papel, escriba el nombre de la escuela que no hace parte de GRACE.

Có. Miễn là trường kia đã đăng ký tham gia với một Tổ Chức Cấp Học Bổng Cho Học Sinh (SSO) được chấp nhận, quý vị có thể dành một phần số tiền quyên tặng cho trường đó.  GRACE chuyển các khoản tiền này cho tổ chức SSO liên kết với trường đó và thông báo cho đối tác SSO về thông tin về người quyên tặng. Trong mẫu đơn đăng ký trước trên mạng trực tuyến, chọn “Other” (Khác) và đánh vào tên của trường đó. Trong mẫu đơn trên giấy, ghi vào tên của trường không thuộc GRACE.

No. Georgia Department of Revenue Regulation 560-3-2-.26 requires electronic filing for income tax returns in which series 100 tax credits are claimed, utilized or included in any manner. This is necessary so that the Department’s systems can more efficiently process these returns.

No. El Reglamento 560-3-2-.26 del Departamento de Ingresos de Georgia requiere que las declaraciones de impuestos sobre los ingresos en las que se reclaman, utilizan o incluyen de cualquier manera los créditos fiscales de la serie 100 se presenten electrónicamente. Esto es necesario para que los sistemas del Departamento puedan procesar estas devoluciones de manera más eficiente.

Không. Quy Chế 560-3-2-.26 của Sở Thuế Vụ Georgia yêu cầu phải khai thuế thu nhập qua mạng điện tử trong đó chiết khấu thuế đợt 100 được khai, được sử dụng hoặc tính vào theo bất kỳ cách thức nào. Việc này là cần thiết để các hệ thống của Sở có thể xử lý các bản khai thuế này hiệu quả hơn.

Individual taxpayers (those filing as single, married filing separate or married filing jointly): If your Georgia income tax liability is at least as much as your GRACE contribution, your refund will increase by the amount of your donation. However, if your state income tax liability is less than your donation to GRACE, the amount of the unused credit can be carried forward for five years. C Corporations or owners of pass-through entities cannot carry-forward any education expense tax credits.

Los contribuyentes individuales (aquellos que presentan una declaración como solteros, los casados ​​que presentan una declaración por separado o los casados ​​que presentan una declaración conjunta): Si su obligación tributaria sobre los ingresos de Georgia es al menos igual a su contribución a GRACE, su reembolso aumentará según el monto de su donación. Sin embargo, si la obligación tributaria de su estado es menor que su donación a GRACE, el monto del crédito no utilizado puede ser transferido hasta por cinco años. Las Corporaciones C o los propietarios de entidades que traspasan no pueden transferir ningún crédito tributario por gastos educativos.

Các cá nhân đóng thuế (là những người khai thuế theo diện độc thân, đã kết hôn khai thuế riêng hoặc đã kết hôn khai thuế chung): Nếu số tiền thuế thu nhập Georgia của quý vị ít nhất bằng số tiền đóng góp vào tổ chức GRACE của quý vị, thì số tiền hoàn thuế sẽ được tăng thêm tương đương với số tiền quyên tặng của quý vị. Tuy nhiên, nếu số tiền thuế thu nhập tiểu bang của quý vị  ít hơn số tiền quyên tặng cho GRACE, thì số tiền chiết khấu thuế chưa sử dụng có thể được chuyển tiếp trong năm nay. Các Công Ty C hoặc chủ sở hữu các tổ chức tài chánh minh bạch không thể chuyển tiếp các khoản chiết khấu thuế do chi phí giáo dục.

GRACE accepts checks, credit card payments or stock donations. Click here for more information on ways to give.

 

 

GRACE acepta cheques, pagos con tarjeta de crédito o donaciones de acciones. Usted puede encontrar más información sobre cómo contribuir en https://gracescholars.org/donors/ways-to-give/

GRACE chấp nhận ngân phiếu, thẻ tín dụng hoặc các khoản quyên tặng bằng cổ phiếu. Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin về cách thức quyên tặng trên website https://gracescholars.org/donors/ways-to-give/

No. El Departamento de Ingresos de Georgia ha dictaminado que el fondo de beneficencia no puede utilizarse para pagar un crédito fiscal de un individuo (soltero o casado) o una corporación. Para obtener más información, comuníquese con su contador o con el administrador/encargado de su fondo de beneficencia.

Không. Sở Thuế Vụ Georgia quy định không được sử dụng quỹ từ thiện để trả một khoản chiết khấu thuế cho một cá nhân (cho dù độc thân hay đã kết hôn) hoặc một tổ chức. Để tìm hiểu thêm, liên lạc với chuyên gia thuế vụ của quý vị hoặc người được ủy thác/người quản lý quỹ từ thiện của quý vị.

No. The Georgia Department of Revenue has ruled that the charitable fund may not be used to pay for a tax credit for an individual (single or married) or a corporation. For more information, contact your tax professional or the trustee/custodian of your charitable fund.

The confirmation e-mail means that you have provided GRACE with the information and authorization to apply for your tax credit to the Georgia Department of Revenue’s online portal. GRACE will apply for your tax credit on the first business day in January. The department has 30 days from the date of the request to notify the donor of approval. In recent years, taxpayers have been receiving their approval letters in January.

El correo electrónico de confirmación significa que usted le ha proporcionado a GRACE la información y la autorización para solicitar su crédito fiscal al portal digital del Departamento de Ingresos de Georgia. GRACE solicitará su crédito fiscal el primer día hábil de enero. El Departamento de Ingresos tiene 30 días a partir de la fecha de la solicitud para notificar al donante sobre la aprobación. En los últimos años, los contribuyentes han estado recibiendo sus cartas de aprobación en enero.

Email xác nhận đó có nghĩa là quý vị đã cung cấp cho GRACE thông tin và cho phép nộp đơn xin chiết khấu thuế qua cổng thông tin trực tuyến của Sở Thuế Vụ Georgia. GRACE sẽ nộp đơn xin chiết khấu thuế cho quý vị vào ngày làm việc đầu tiên trong tháng Một. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, Sở Thuế Vụ phải thông báo cho người tặng từ thiện về việc chấp thuận. Vài năm trở lại đây, người dân đóng thuế nhận được thư chấp thuận trong tháng Một.

The donor will learn in mid January 2021. The donor will receive an approval letter from the Georgia Department of Revenue. The letter will be dated within 30 days of the date that the tax credit application was submitted (i.e., January  4, 2021).

El donante conocerá esta información a mediados de enero. El donante recibirá una carta de aprobación del Departamento de Ingresos de Georgia. La carta estará fechada dentro de los 30 días posteriores a la fecha en que se presentó la solicitud del crédito fiscal. (GRACE aplica para los créditos fiscales al Departamento de Ingresos el primer día hábil de enero).

Người đóng góp từ thiện sẽ biết được thông tin này vào giữa tháng Một. Người đóng góp từ thiện sẽ nhận được thư chấp thuận từ Sở Thuế Vụ Georgia. Thư này sẽ ghi ngày nằm trong 30 ngày kể từ ngày nộp đơn xin hưởng chiết khấu thuế. (GRACE sẽ nộp đơn xin chiết khấu thuế cho Sở Thuế Vụ vào ngày làm việc đầu tiên trong tháng Một.)

Donors have 60 days from the date of the approval letter to make their payments. The earliest that donors can make payments is on day one of the 60-day period. When the 60-day period expires, there are no extensions, and the tax credit is void.

Los donantes tienen 60 días a partir de la fecha de la carta de aprobación para realizar sus pagos. Lo más temprano que los donantes pueden hacer los pagos es el primer día del período de 60 días. Cuando el período de 60 días expira, no hay extensiones y el crédito fiscal se anula.

Người đóng góp từ thiện có 60 ngày kể từ ngày ghi trên thư chấp thuận để chuyển tiền. Ngày sớm nhất có thể chuyển tiền đóng góp từ thiện là vào ngày thứ nhất của giai đoạn 60 ngày nói trên. Khi giai đoạn 60 ngày này kết thúc, không có gia hạn, và số tiền chiết khấu thuế đó sẽ không còn giá trị.

The tax year is the year that you make your donation to GRACE. Pre-registrations are usually submitted to GRACE the year before the tax year. Tax returns are filed the year after the tax year.

Here is an example:
Donor submits his/her pre-registration for a 2021 tax credit to GRACE in 2020.
Donor makes his/her donation to GRACE in 2021 – that is the tax year.
Donor files tax return with the Georgia Department of Revenue for 2021 in 2022.

 

 

El año fiscal es el año en que usted hace su donación a GRACE. Las preinscripciones generalmente se envían a GRACE el año anterior al año fiscal. Las declaraciones de impuestos se presentan el año después del año fiscal.

Aquí hay un ejemplo:

 • El donante presenta su preinscripción para un crédito fiscal de 2020 a GRACE en 2019.
 • El donante hace su donación a GRACE en 2020, ese es el año fiscal.
 • El donante presenta la declaración de impuestos al Departamento de Ingresos de Georgia para 2020 en 2021.

Năm đóng thuế là năm mà quý vị đóng góp từ thiện cho GRACE. Hồ sơ đăng ký trước thường được nộp cho GRACE vào năm trước năm đóng thuế. Hồ sơ khai thuế được nộp trong năm sau năm đóng thuế.

Sau đây là ví dụ:

 • Người đóng góp từ thiện nộp hồ sơ đăng ký trước về chiết khấu thuế 2020 cho GRACE trong năm 2019.
 • Người tặng từ thiện chuyển tiền đóng góp từ thiện cho GRACE trong năm 2020 – đây là năm đóng thuế.
 • Người tặng từ thiện nộp giấy tờ khai thuế cho Sở Thuế Vụ Georgia cho năm 2020 vào năm 2021.

Yes, we take your privacy and the security of your personal data very seriously. E-mail addresses will not be sold, rented or leased to 3rd parties. The sensitive data you provided to us is used solely by GRACE. Your information is 1) encrypted in transit from you to us, 2) encrypted at rest while it stays on our server and 3) only decrypted at time of use. Always look for the HTTPS:// or Protecting Lock when accessing our TLS/SSL encrypted forms.

Sí, tomamos muy en serio su privacidad y la seguridad de su información personal. Las direcciones de correo electrónico no se venderán, alquilarán ni arrendarán a terceros. Los datos confidenciales que nos proporcionó son utilizados únicamente por GRACE. Su información está 1) cifrada cuando va en tránsito de usted a nosotros, 2) cifrada cuando está en reposo mientras permanece en nuestro servidor y 3) solo se descifra en el momento de su uso. Cuando acceda a nuestros formularios cifrados TLS/SSL, busque siempre el protocolo HTTPS: // o Bloqueador de Protección.

Có, chúng tôi nhìn nhận nghiêm túc quyền riêng tư của quý vị và việc bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị. Chúng tôi sẽ không bán, cho thuê hoặc cho mượn địa chỉ email cho các bên thứ ba. Dữ liệu kín đáo mà quý vị cung cấp cho chúng tôi chỉ được GRACE sử dụng. Thông tin của quý vị 1) được mã hóa trong khi chuyển từ quý vị đến chúng tôi, 2) được mã hóa trong thời gian lưu trên máy chủ của chúng tôi và 3) chỉ được giải mã vào thời điểm sử dụng. Luôn tìm HTTPS:// hoặc Protecting Lock khi truy cập các mẫu điền đã được mã hóa TLS/SSL của chúng tôi.

No. El Departamento de Ingresos de Georgia ha dictaminado que la transferencia no es elegible para el crédito fiscal educativo. Para obtener más información, comuníquese con su contador o con el administrador/encargado de su IRA.

Không. Sở Thuế Vụ Georgia quy định rằng khoản chuyển tiếp đó không hội đủ điều kiện được hưởng chiết khấu thuế liên quan đến giáo dục. Để biết thêm thông tin, liên lạc với chuyên gia thuế vụ của quý vị hoặc người được ủy thác/người giám hộ trương mục IRA của quý vị.

No. The Georgia Department of Revenue has ruled that the rollover is not eligible for the education tax credit. For more information, contact your tax professional or the trustee/custodian of your IRA.

The contribution process is described here.

El proceso de contribución se describe en https://gracescholars.org/donors/one-step/

Quy trình đóng góp được trình bày tại website https://gracescholars.org/donors/one-step/

The answer depends on your Georgia tax filing status:

 • Married filing jointly: Up to the lesser of $2,500 per year or your Georgia income tax liability.
 • Married filing separately: Up to the lesser of $1,250 per year per spouse or your Georgia income tax liability.
 • Single or head of household: Up to the lesser $1,000 per year or or your Georgia income tax liability.
  Individuals owning interests in pass through entities (such as ‘S’ corporations, LLC’s, and partnerships) are eligible for an enhanced tax credit of up to $10,000.
  More information for owners of pass-through entities can be found here.
 • ‘C’ corporation: Up to 75 percent of the estimated Georgia income tax liability.
 • Fiduciaries (estates and taxable trusts): Up to 75 percent of the estimated Georgia income tax liability.

Under certain circumstances, unused credits can be carried forward for up to 5 years. Contact your tax professional for details.

La respuesta depende del estatus de su declaración de impuestos:

 • Casado que presenta una declaración conjunta: Hasta por lo menos $2.500 por año o su obligación tributaria sobre los ingresos de Georgia.
 • Casado que presenta una declaración por separado: Hasta por lo menos $1.250 por año por cónyuge o su obligación tributaria sobre los ingresos de Georgia.
 • Soltero o cabeza de familia: Hasta por lo menos $1.000 por año o su obligación tributaria sobre los ingresos de Georgia.
 • Las personas que tienen intereses en entidades que traspasan (como corporaciones ‘S’, LLC y sociedades) son elegibles para un crédito fiscal mayor hasta por $10.000.
 • Para obtener más información para propietarios de entidades que traspasan visite

https://gracescholars.org/donors/online-approval-of-tax-credits/

 • Corporación “C”: Hasta el 75 por ciento de la obligación tributaria sobre los ingresos de Georgia estimada.
 • Fiducias (patrimonios y fideicomisos sujetos a impuestos): Hasta el 75 por ciento de la obligación tributaria estimada sobre los ingresos de Georgia.

Bajo ciertas circunstancias, los créditos que no se utilizan pueden ser transferidos hasta por 5 años. Póngase en contacto con su profesional de impuestos para más detalles.

Câu trả lời tùy thuộc vào diện khai thuế của quý vị:

 • Đã kết hôn và khai thuế chung: Tới tối đa là $2,500 một năm hoặc số tiền thuế thu nhập của quý vị tại tiểu bang Georgia, mức nào thấp hơn sẽ áp dụng.
 • Đã kết hôn và khai thuế riêng: Tới tối đa $1,250 một năm cho mỗi người vợ/chồng hoặc số tiền thuế thu nhập của quý vị tại tiểu bang Georgia, mức nào thấp hơn sẽ áp dụng.
 • Độc thân hoặc chủ hộ: Tới tối đa $1,000 một năm hoặc số tiền thuế thu nhập của quý vị tại tiểu bang Georgia, mức nào thấp hơn sẽ áp dụng.
  Những người sở hữu quyền lợi trong các tổ chức tài chánh minh bạch (chẳng hạn như các tổ chức ‘S’, LLC, và các công ty hợp danh) hội đủ điều kiện được hưởng một khoản chiết khấu thuế gia tăng, tới tối đa là $10,000.
  Có thêm thông tin dành cho các chủ sở hữu tổ chức tài chánh minh bạch trên website https://gracescholars.org/donors/online-approval-of-tax-credits/
 • Tổ Chức ‘C’: Tới 75 phần trăm số tiền thuế thu nhập ước tính ở tiểu bang Georgia.
 • Các tổ chức ủy thác (các điền sản và các quỹ tín thác phải đóng thuế): Tới tối đa 75 phần trăm số tiền thuế thu nhập ước tính ở tiểu bang Georgia.

Trong một số trường hợp, có thể chuyển tiếp các khoản chiết khấu thuế chưa sử dụng trong tới 5 năm. Liên lạc với chuyên gia thuế vụ của quý vị để biết thêm chi tiết.

Yes. You may contribute a lesser amount up to the maximum limit (see FAQ – How much can I contribute? ) based on your filing status.

Sí. Usted puede aportar una cantidad menor hasta el límite máximo (vea la respuesta en la pregunta frecuente, ¿Cuánto puedo contribuir?) según su estado civil.

Có. Quý vị có thể đóng góp số tiền ít hơn, tới mức giới hạn tối đa (xem phần Các thắc mắc thường gặp – Tôi có thể đóng góp bao nhiêu?  – dựa trên diện khai thuế của quý vị.

A tax credit is significantly more beneficial than a deduction. A credit reduces your Georgia taxes dollar-for-dollar. A deduction reduces the taxable income to which the applicable tax rate is applied.

For example, suppose a taxpayer contributes $1,000 to GRACE. A 100 percent tax credit reduces the taxpayer’s Georgia income tax by $1,000. On the other hand, the state income tax rate for most Georgians is 6 percent.  So a $1,000 deduction from income would only generate a $60 reduction in taxes. The difference is 100 cents on the dollar for a credit and 6 cents on the dollar for a deduction.

Un crédito fiscal es significativamente más beneficioso que una deducción. Un crédito reduce sus impuestos de Georgia dólar por dólar. Una deducción reduce el ingreso imponible al que se aplica la tasa impositiva aplicable.

Por ejemplo, supongamos que un contribuyente da $1.000 a GRACE. Un crédito fiscal del 100 por ciento reduce el impuesto sobre la renta de Georgia del contribuyente en $1.000. Por otro lado, la tasa de impuesto a la renta del estado para la mayoría de los residentes de Georgia es del 6 por ciento. Entonces, una deducción de $1.000 en los ingresos solo generaría una reducción de $60 en impuestos. La diferencia es de 100 centavos por dólar para un crédito y 6 centavos por dólar para una deducción.

Chiết khấu thuế có lợi hơn nhiều so với khấu trừ thuế.  Chiết khấu thuế làm giảm số tiền thuế quy đổi tương đương ở tiểu bang Georgia của quý vị. Khấu trừ thuế giảm số tiền thu nhập phải đóng thuế theo mức thuế hiện hành.

Ví dụ, giả sử một người đóng thuế đóng góp $1,000 cho GRACE. Một khoản chiết khấu thuế 100 phần trăm sẽ giảm số tiền thuế thu nhập ở tiểu bang Georgia của người đóng thuế đó thêm $1,000. Nói cách khác, mức thuế thu nhập tiểu bang cho đa số người dân Georgia là 6 phần trăm.  Vậy, một khoản khấu trừ thu nhập $1,000 sẽ chỉ giúp giảm $60 tiền thuế. Mức khác biệt là 100 xu cho đồng đô-la đó đối với chiết khấu và 6 xu cho đồng đô-la đó đối với khấu trừ thuế.

Because there are limited tax credits available each year, a taxpayer interested in contributing to GRACE must be pre-approved by the Georgia Department of Revenue (DOR). In 2008, the Georgia legislature placed an annual cap on the amount of available education expense credits. Since 2015, the entire $58 million cap has been met on the first business day of the year with requests actually exceeding the cap. As a result, Georgia taxpayers are approved for a prorated percentage of their requested amounts. In 2019, the cap was increased to $100 million and remains that amount for 2020.

Debido a que hay créditos fiscales limitados disponibles cada año, un contribuyente interesado en contribuir a GRACE debe ser previamente aprobado por el Departamento de Ingresos de Georgia (DOR por sus siglas en inglés). En 2008, la legislatura de Georgia estableció un límite anual en la cantidad de créditos de gastos educativos disponibles. Desde 2015, el primer límite de $58 millones se ha alcanzado el primer día hábil del año con solicitudes que en realidad han excedido el límite. Como resultado, los contribuyentes de Georgia son aprobados por un porcentaje prorrateado de los montos que solicitaron. El límite para 2019 se incrementó a $100 millones.

Vì số lượng chiết khấu thuế hạn chế mỗi năm, người dân đóng thuế muốn đóng góp cho GRACE phải có được sự chấp thuận trước của Sở Thuế Vụ Georgia (DOR). Trong năm 2008, cơ quan lập pháp Georgia đã ấn định mức tối đa hàng năm đối với số tiền chiết khấu thuế cho chi phí giáo dục hiện có. Kể từ năm 2015, toàn bộ mức tối đa $58 triệu đều đạt được ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm, trong khi các yêu cầu trên thực tế đều vượt mức giới hạn tối đa đó. Do đó, người dân đóng thuế Georgia được chấp thuận cho hưởng một tỷ lệ phần trăm số tiền mà họ yêu cầu. Đối với năm 2019, mức giới hạn tối đa đó được tăng lên thành $100 triệu.

Sí. Usted puede designar a cualquier escuela católica que participe en GRACE. Vea la lista de escuelas participantes en

https://gracescholars.org/parents/participating-schools/

También puede designar su contribución al fondo Board Choice (BC por sus siglas en inglés) o al Fondo para Familias en Desventaja Económica (EDFF por sus siglas en inglés), que sirve a las familias y los estudiantes más pobres de GRACE. Los fondos de BC y EDFF son asignados a las escuelas por medio de la junta directiva de GRACE.

Usted puede dividir sus contribuciones hasta entre tres designaciones. Simplemente indique en su formulario de preinscripción cuánto dinero le gustaría asignar a cada escuela.

Si las necesidades de la beca se llenan en una escuela GRACE designada, los fondos pueden ser dirigidos a otra escuela con necesidad insatisfecha de cumplir con la ley estatal con respecto a la distribución anual mínima de fondos.

Có. Quý vị có thể ấn định bất kỳ trường Công Giáo nào tham gia GRACE. Xem danh sách các trường tham gia trên website https://gracescholars.org/parents/participating-schools/

Quý vị cũng có thể ấn định số tiền đóng góp của quý vị cho quỹ Ủy Ban Lựa Chọn (BC) hoặc Quỹ Gia Đình Có Hoàn Cảnh Kinh Tế Khó Khăn (EDFF), là quỹ phục vụ các đối tượng nghèo nhất trong số các gia đình và học sinh của GRACE. Các quỹ BC và EDFF được ban giám đốc GRACE phân bổ cho các trường học.

Quý vị có thể chia nhỏ các khoản đóng góp cho tới tối đa 3 trường. Trong mẫu đơn đăng ký trước, quý vị chỉ cần cho biết quý vị muốn đóng góp bao nhiêu tiền cho mỗi trường.

Nếu nhu cầu học bổng được đáp ứng tại một trường GRACE được chỉ định, tiền có thể được chuyển đến một trường khác với nhu cầu chưa được đáp ứng để tuân thủ luật pháp tiểu bang về việc phân bổ vốn tối thiểu hàng năm.

 

Yes. You can designate any Catholic school participating in GRACE. Click here for the link of participating schools.

You can also designate your contribution to the Board Choice (BC) fund or the Economically Disadvantaged Family Fund (EDFF), which serves the poorest of GRACE’s families and students. BC and EDFF funds are allocated to schools by the GRACE board of directors.

You may split your contributions among up to three designations. Simply indicate on your pre-registration form how much money you would like to go to each school.

If scholarship needs are filled at a designated GRACE school, funds may be directed to another school with unmet need to comply with state law regarding the minimum annual distribution of funds.

Usted puede encontrar la descripción para solicitar una beca y los formularios en https://gracescholars.org/parents/apply-for-grace/

Quý vị có thể tìm đọc phần thông tin tổng quan về xin học bổng và mẫu đơn xin trên website https://gracescholars.org/parents/apply-for-grace/

You can find the scholarship application overview and forms here.

Cuando un estudiante recibe asistencia financiera de GRACE, la beca cubre los años hasta que el estudiante complete el grado más alto en la escuela. La beca se revisa anualmente para determinar que aún continúa habiendo una necesidad financiera, para evaluar si el estudiante continúa teniendo una buena conducta en la escuela y para confirmar que el estudiante es un residente de Georgia.

Khi một học sinh được chấp thuận cho nhận học bổng GRACE, sự chấp thuận đó có giá trị trong nhiều năm cho đến khi học sinh hoàn thành cấp lớp cao nhất tại trường đó. Số tiền học bổng này được duyệt xét hàng năm để xác định học sinh đó vẫn tiếp tục cần trợ giúp tài chánh, để đánh giá xem học sinh đó có tiếp tục không có sai phạm gì đối với trường đó hay không, và để xác nhận học sinh đó là cư dân Georgia.

When a student is awarded GRACE financial assistance, the award covers the years until the student completes the highest grade at the school. The award is reviewed annually to determine continuing financial need, to assess whether the student remains in good standing with the school, and to affirm the student is a resident of Georgia.

Sí. La beca máxima es el monto más bajo de las siguientes categorías:

 • La necesidad financiera calculada del estudiante (CFN por sus siglas en inglés), la cual es determinada por un servicio de ayuda financiera como FACTS
 • El 80% de la tasa de la matrícula del estudiante
 • Un índice del gasto de las escuelas públicas por alumno en Georgia. El índice es establecido anualmente por el Departamento de Educación de Georgia.

Có.  Mức học bổng tối đa là mức thấp nhất của các mức sau đây:

 • Số tiền cần trợ giúp tài chánh theo tính toán của học sinh (CFN), do một dịch vụ trợ giúp tài chánh chẳng hạn như FACTS xác định
 • 80% mức học phí áp dụng cho học sinh đó
 • Chỉ số tiêu dùng của trường công lập cho mỗi học sinh ở tiểu bang Georgia – chỉ số này được Sở Giáo Dục Georgia thiết lập hàng năm

Yes.  The maximum scholarship is the lowest of the following:

 • The student’s calculated financial need (CFN) determined by a financial aid service such as FACTS
 • 80% of the tuition rate applicable to the student
 • An index of per-pupil public school spending in Georgia – the index is established annually by the Georgia Department of Education
Go to Top